onas

 • Jakie możliwości daje nowe prawo restrukturyzacyjne?

  Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych skutkuje znacznym zwiększeniem szans na zachowanie przedsiębiorstwa w sytuacji niewypłacalność  bądź zagrożenia niewypłacalności dłużnika poprzez wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika w celu zapobieżenia jego likwidacji.

  Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa dłużnika pozwala na zachowanie miejsc pracy, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów oraz przywrócenie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej.

   

 • Kim jest doradca Restrukturyzacyjny?

  Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości wykonuje czynności nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, czynności syndyka na podstawie ustawy Prawo Upadłościowe oraz zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy Kodeksu postępowania Cywilnego. 

  Doradca Restrukturyzacyjny świadczy także usługi doradcze poprzez udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

   

 • Na czym polega restrukturyzacja?

  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika dotyczy w szczególności jego zobowiązań, a ponadto jego majątku, sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zatrudnienia.

  Rodzaj restrukturyzacji jest dostosowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa w konkretnej sytuacji finansowej.

   

 • Restrukturyzacja dla wierzycieli

  Wierzyciele osobiści dłużnika mają realny wpływ na proces restrukturyzacji dłużnika.  W zależności od bieżącej sytuacji ekonomicznej dłużnika bądź rodzaju i etapu toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego należy podejmować działania zmierzające do maksymalnej ochrony praw wierzycieli poprzez zawieranie porozumień z dłużnikiem, zabezpieczenia i dochodzenia wierzytelności a w postępowaniu restrukturyzacyjnym składanie formalnych wniosków, udział podczas głosowania wierzycieli oraz powoływanie rady wierzycieli.

  Kluczowym elementem powodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika jest trafna ocena wykonalności zaproponowanego układu biorąc pod uwagę szanse zachowania oraz kontynuacji działalności przedsiębiorstwa przy jednoczesnym poszanowaniu praw i interesów wierzycieli.

   

 • Restrukturyzacja dla dłużników

  Decyzja o wdrożeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz sposób realizacji tego procesu są kluczowymi aspektami powodzenia zakładanych celów. W zależności od stopnia zadłużenia oraz specyfiki natury organizacyjnej należy dopasować dostępne instrumenty prawne i finansowe nakierowane na zachowanie lub odzyskanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.  

  W tym celu należy aktywnie planować zdarzenia gospodarcze przy jednoczesnym podejmowaniu czynności restrukturyzacyjnych, które polegają m.in. na : bieżącym doradztwie restrukturyzacyjnym w ujęciu prawnym i podatkowym, pozasądowym zawieraniu porozumień z wierzycielami, złożeniu do Sądu Gospodarczego wniosku restrukturyzacyjnego odpowiadającego wymaganiom formalno-prawnym, ustanowieniu należytego nadzoru lub zarządu w postępowaniu restrukturyzacyjnym  nad przedsiębiorstwem, pozyskiwaniu finansowania na realizacje zobowiązań.

 • Restrukturyzacja czy upadłość

  Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja . Dotychczasowa praktyka pokazała, że upadłości dłużnika wyklucza możliwość skutecznej restrukturyzacji poprzez zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż podczas należycie zrestrukturyzowanej działalności przedsiębiorstwa.

  Obecnie upadłość kojarzy się z końcem działalności, bankructwem i brakiem możliwości odzyskania swoich wierzytelności, dlatego też nastąpiło zasadnicze rozdzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od postępowań upadłościowych. Stąd też, nowe Prawo Restrukturyzacyjne w istotnej mierze zmienia dotychczasowe przepisy prawa upadłościowego oraz wprowadza w miejsce postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu i postępowania naprawczego cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

   

 • Znaczenie restrukturyzacji dla odpowiedzialności członków Zarządu

  W zależności od rodzaju spółki kapitałowej członkowie zarządu ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne lub publicznoprawne.

  Członek zarządu może uwolnić się w pełni od osobistej odpowiedzialności względem wierzycieli jeśli we właściwym czasie zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Dlatego też, istotnym jest aby członkowie zarządu na bieżąco reagowali na zagrożenia powstałe na tle niekorzystnych zdarzeń finansowych reprezentowanych przez spółek, wdrażając instrumenty prawne jakie prezentuje nowe prawo restrukturyzacyjne.

   

Rodzaje postępowań

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland RT @DGPrawna: Prawa konsumenta: Omnibusowe ceny nie przestają budzić wątpliwości. Chodzi o ceny rabatowe. https://t.co/3gsoqGbave
RB__Poland Nadchodzą zmiany w formularzach TPR - Russell Bedford https://t.co/esJzFFSyhf
RB__Poland Russell Bedford udostępnia kluczowe, podatkowe cechy krajów - Russell Bedford https://t.co/IT7hHoDzMM
RB__Poland Termin złożenia informacji ORD-U za 2022 został wydłużony - Russell Bedford https://t.co/d7rlSodfwX